golang中变量的声明

· golang
 1. 一般形式: var identifier type

  var name string

 2. 一次声明多个变量: var identifier1, identifier2 type var firstname lastname string

 3. 指定变量类型, 如果没有初始化,则变量默认为零值:

 var v_name v_type
 v_name = value
 var name string
 name = "honulu"

数值类型为0, 布尔类型为false,字符串为”“(空字符串),其他大部分为nil

 1. 分解值自行判断变量类型: var v_name = value

var name = "honulu"

 1. 省略var: v_name := value

  name := "honulu"

:=左侧没有声明新的变量,就产生编译错误

 1. 多变量声明:

  var vname1, vname2, vname3 type
  vname1, vname2, vname3 = v1, v2, v3
     
  //不需要声明类型,自动推断
  var vname1, vname2, vname3 = v1, v2, v3
     
  //出现在:=左侧的变量不应该是已经声明过的,不然出现编译失败
  vname1, vname2, vname3 := v1, v2, v3
  
 var age1, age2 int
 age1, age2 = 1, 2
 
 var age1 age2 = 1, 2
 
 name1, name2, name3 := "ho", "nu", "lu"
 1. 全局变量声明:

  var (
    vname1 v_type1
    vname2 v_type2
  )
  
 var (
   a int
   b bool
 )
 1. 不带声明格式的声明

只能在函数体里出现.

 func main() {
   name, age := "HONULU", 2
 }

声明了一个局部变量却没有在相同的代码块中使用它, 会得到编译错误, 单纯地赋值也是不够的, 这个值必须被使用.

全局变量是允许声明但不使用.

想要交换两个变量的值, 可以简单地使用a, b = b, a, 但是两个变量类型必须是相同的.

空白标识符_也可用于抛弃值, 如 _ , b = 5, 7中5被抛弃.

_ 实际上是一个只写变量, 你不能得到它的值. 这样做是因为 Go 语言中你必须使用所有被声明的变量, 但有时你并不需要使用从一个函数得到的所有返回值.

  package main
  
  import "fmt"
  
  func main() {
  _,numb,strs := numbers() //只获取函数返回值的后两个
  fmt.Println(numb,strs)
  }
  
  //一个可以返回多个值的函数
  func numbers()(int,int,string){
  a , b , c := 1 , 2 , "str"
  return a,b,c
  }

输出结果:

  2 str